OCMW-raad

Op 1 januari 2019 treedt het nieuwe decreet voor het lokale bestuur met onder andere de integratie van de gemeente en het OCMW in werking.
Dit houdt onder meer in dat de leden van de gemeenteraad dezelfde zijn als de OCMW-raad.

In het Vast Bureau zetelen de leden van het College van Burgemeester en Schepenen.

Takenpakket
In ons OCMW heeft het vast bureau volgende taken en bevoegdheden:

  • de voorbereiding van de dossiers voor de Raad
  • de afhandeling van sommige beslissingen van de Raad
  • het aangaan van overeenkomsten met een financiële weerslag van maximaal 2500 euro
  • het goedkeuren van facturen
  • de huur of huurkoop van computers en printers
  • de aankoop van software
  • de personeelsaangelegenheden zoals bepaald in de rechtspositieregeling
  • de aanwerving van tijdelijke contractuele personeelsleden
  • bij hoogdringendheid kan het Vast Bureau alle beslissingen nemen die noodzakelijk zijn om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen
  • Daarenboven kan het Vast Bureau belast worden met welomschreven bevoegdheden, die het voorwerp uitmaken van een specifiek en afzonderlijk besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Naar top