Tussenkomst in rusthuiskosten (borgstelling)

Inhoud

Als een persoon in een woonzorgcentrum wordt opgenomen, kan men naar een waarborg of borgstelling vragen om zo de zekerheid te hebben dat de verblijfskosten van deze persoon betaald gaan worden.

Als de persoon die opgenomen wordt in een woonzorgcentrum kinderen heeft, wordt die borgstelling vaak aan de kinderen gevraagd.

Als niemand een dergelijke borgstelling wil of kan tekenen, kan het woonzorgcentrum aan het OCMW van de gemeente waar de oudere ingeschreven stond op het moment van de opname een betalingsverbintenis vragen. Dit is een verklaring waarbij het OCMW zich borg stelt voor de betaling van de verblijfskosten in het woonzorgcentrum, de medische kosten en een wettelijk vastgelegd bedrag aan maandelijks zakgeld voor de oudere.

Als een OCMW een borgstelling heeft gegeven wanneer een persoon opgenomen is in een woonzorgcentrum, staat het OCMW dus garant voor de betaling van een aantal kosten.

Het OCMW kan de kosten die het betaalt, terugvorderen van bijv. de kinderen.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet op het ogenblik van zijn/haar opname in het woon- en zorgcentrum voor zijn/haar hoofdverblijfplaats ingeschreven (geweest) zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Heers (cf. de wet van 2 april 1965).

 • Een tussenkomst kan enkel verleend worden wanneer het beheer van de inkomsten gebeurt via het Systeem I of door een aangestelde bewindvoerder of er reeds een lopend budgetbeheer is. Alle resterende spaargelden worden doorgestort naar de rekening in het kader van Systeem I, budgetbeheer of die onder beheer van de bewindvoerder geplaatst is.

 • De andere rekeningen op naam van de aanvrager worden afgesloten bij de opstart van het beheer van de middelen.

 • De aanvrager is behoeftig en zijn inkomsten ontoereikend om het verblijf in het woonzorgcentrum te bekostigen.

 • Het OCMW komt slechts tussen na uitputting van de spaargelden en de inkomsten van de aanvrager. De inkomsten kunnen het volgende zijn:

  • pensioenen (ev. ook buitenlandsepensioenen);

  • vervangingsinkomsten ( bv. IGO, inkomsten uit ziekteverzekering….);

  • zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (Tegemoetkoming hulp aan bejaarden;

  • zorgbudget voor zwaarzorgbehoevenden (zorgverzekering);

  • kinderbijslag;

  • inkomsten uit verhuur van woningen of pachten van gronden;

  • frontstrepenpremie;

  • spaargelden (kasbons, spaarboekje, termijnrekening van aandelen, beleggingen,…);

  • vakantiegelden;

  • inkomsten uit beroepsziekten en arbeidsongevallen;

  • gelden afkomstig uit erfenissen en schenkingen;

  • gelden afkomstig van de verkoop van een onroerend goed tot 5 jaar voor de opname in het woonzorgcentrum, bij kwaad opzet kan de termijn verlengd worden;

  • teruggaven van personenbelasting, maximumfactuur, hospitalisatieverzekering, ziekteverzekering,…

  • Dit gaat om een niet limitatieve lijst.

 • Indien er een onroerend goed in volle eigendom is en er geen thuiswonende partner is, wordt gevraagd deze te verkopen binnen het jaar. Het OCMW vestigt een hypotheek op het onroerend goed.

 • Er mag geen sprake zijn van doelbewuste verarming.

Procedure

 • De aanvrager doet een aanvraag tot tussenkomst van de verblijfkosten voor een WZC. De aanvraag kan ingediend worden door de betrokkene zelf, een familielid/contactpersoon/bewindvoerder of de directie van het WZC.
  De aanvrager bezorgt volgende documenten:

  • een overzicht van alle mogelijke inkomsten (pensioen, vakantiegeld, rentes, het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevende, uitkeringen van verzekeringen, huuropbrengsten,…);

  • een overzicht van de roerende goederen aan de hand van een overzicht van de bank;

  • een overzicht van de onroerende goederen en kadastraal inkomen aan de hand van de aanslagbiljetten onroerende voorheffing;

  • een overzicht van de opbrengsten van onroerende goederen van de afgelopen 10 jaar vóór de aanvraag: o.a. verkopen, schenkingen,…;

  • een overzicht van de spaargelden van de laatste 5 jaar op te vragen bij de bank(en);

  • een overzicht van de zichtrekeningen van de laatste 5 jaar op te vragen bij de bank(en);

  • het contract van de hospitalisatieverzekering met polisnummer indien de aanvrager dergelijke verzekering heeft;

  • het contract van de overlijdensverzekering met polisnummer indien de aanvrager dergelijke verzekering heeft;

  • de naam, het adres en telefoonnummer van alle onderhoudsplichtigen;

  • een kopie van de identiteitskaart;

  • een getekende verklaring dat hij/zij zich niet heeft verarmd de laatste 5 jaar voorafgaand aan zijn/haar aanvraag tot ten laste nemen van de verblijfskosten in het WZC.

 • De begunstigde geeft machtiging aan het OCMW om alle inlichtingen en verklaringen na te kijken bij de financiële instellingen, instellingen van sociale zekerheid, openbare besturen, FOD Financiën, de Kruispuntenbank en het registratiekantoor. De gemaakte kosten voor het financieel onderzoek zijn terug vorderbaar.

 • Het financieel onderzoek keert 10 jaar terug in de tijd. Er kan dus rekening gehouden worden met inkomsten van de afgelopen 10 jaar, ook met de afstand van roerende goederen of onroerende goederen (art. 28 t.e.m. 32 van het KB van 11.07.2007 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie)

 • Indien nodig kan er in het kader van het sociaal financieel onderzoek extra informatie of bewijsstukken opgevraagd worden om het onderzoek te vervolledigen.

 • Ingeval van vrijwillige verarming dienen de begunstigden van de schenking de ontoereikende bestaansmiddelen aan te zuiveren. Indien dit niet gebeurt dient de aanvrager van de tussenkomst van de verblijfskosten de schenking te herroepen op basis van ondankbaarheid (art. 995 BW).

 • Na ontvangst van de gegevens zal de maatschappelijk werker overgaan tot een grondig sociaal en financieel onderzoek. Op basis van dit onderzoek beslist het BCSD over de tussenkomst in de verblijfskosten.

 • Het bijzonder comité voor de sociale dienst kan slechts afwijkingen op dit reglement toestaan in uitzonderlijke situaties en op basis van een grondig gemotiveerd sociaal verslag.

Downloads

Naar top