Verwarmingstoelage

Inhoud

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan voor bepaalde brandstoffen elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voorwaarden

De toelage is er zowel voor huurders als eigenaars van een woning of appartement.

Je gebruikt één van de volgende brandstoffen om je woning te verwarmen:

 • huisbrandolie

 • verwarmingspetroleum (type c)

 • bulkpropaangas

Je komt in aanmerking voor de verwarmingstoelage als je behoort tot een van de onderstaande categorieën.

 • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

 • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 23 851,17 euro (verhoogd met 4 327 euro per persoon ten laste). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.490 euro.

 • Categorie 3: personen die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Procedure

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met de sociale dienst.

Aanvragen kan enkel op afspraak.

Bewijsstukken

 • Identiteitskaart.

 • Kopie van de leveringsbon of leveringsfactuur.
  Woon je in een gebouw met meerdere appartementen? Vraag dan aan de eigenaar of de beheerder van het gebouw:

  • een kopie van de leveringsfactuur

  • en een attest waarop staat op hoeveel appartementen de factuur betrekking heeft.

 • Als je behoort tot categorie 3:

  • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht

  • documenten (gezinsinkomen, lopende kosten, ...) die de sociale dienst toelaten te beoordelen of je niet in staat bent de verwarmingsfactuur te betalen.

 • Als je behoort tot categorie 2: de sociale dienst kan je een bewijs van jouw gezinsinkomen vragen (meest recente aanslagbiljet, loonfiche of attest van een ontvangen sociale uitkering, bewijs van kadastraal inkomen van onroerende goederen buiten de gezinswoning, ... )

 • Als je behoort tot categorie 1: de sociale dienst kan je een bewijs van jouw gezinsinkomen vragen (meest recente aanslagbiljet, loonfiche of attest van een ontvangen sociale uitkering, …).

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden.
Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:

 • een woonzorgcentrum (rusthuis)

 • een opvanghuis

 • of een ziekenhuis.

Het Fonds komt dus niet tussen voor:

 • elektrische verwarming

 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet

 • propaangas in gasflessen

 • butaangas in gasflessen

 • pellet, hout, steenkool.

Financiële voordelen

 • Het Fonds komt per verwarmingsperiode en per huishouden tussen

  • voor maximaal 1500 liter brandstof (bij levering vanaf 1-1-2024).

 • Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof.
  Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter (met een maximumbedrag per huishouden per prijscategorie).

 • Voor wie zich verwarmt met mazout of lamppetroleum die aan de pomp gekocht is, heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro bij een aankoop aan de pomp per kalenderjaar.
  Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Downloads

Naar top